Minggu, 26 Juni 2011

PENGERTIAN HADIS

hadis secara bahasa adalah suatu yang baru, sedang hadis dalam pengertian istilah ulumul hadis adalah :sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad,baik berupa ucapan, perbuatan, takrir dan sifat nabi.
pengertian masih dianggap kurang mendefinisikan pengertian hadis secara keseluruhan, aan tetapi juga penyandarannya kepada sahabat dan tabi'in, sehingga hadis secara istilah dapat diartikn dengan "segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi, sahabat, dan tabi'in baik penyandarannya itu berupa perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat-sifatnya..